Đảng – đoàn thể

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025: Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã phát huy tốt truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giữ vững được khối đoàn kết thống nhất, đã tạo dựng được…