Tin HĐQT, Ban Điều hành

DRL-THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăk Nông, ngày 26  tháng 02 năm 2020 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông…