Tin hoạt động

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 04 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 04 năm 2022 và lũy kế 04 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 04 năm 2022 sản xuất được: 4,999 triệu kWh, lũy kế 04…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 03 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 03 năm 2022 và lũy kế 03 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 03 năm 2022 sản xuất được: 5,174 triệu kWh, lũy kế 03…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 năm 2022 và lũy kế 02 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 02 năm 2022 sản xuất được: 4,579 triệu kWh, lũy kế 02…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 01 năm 2022 sản xuất được: 7,77 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 9,51 tỷ đồng. Theo DRL

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2021 và lũy kế 11 tháng năm 2021 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2021 sản xuất được: 10,510 triệu kWh, lũy kế 11…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2021 và lũy kế 10 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2021 sản xuất được: 10,662 triệu kWh, lũy kế 10…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 9 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 9 năm 2021 và lũy kế 9 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 9 năm 2021 sản xuất được: 10,215 triệu kWh, lũy kế 9…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 8 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 8 năm 2021 và lũy kế 8 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 8 năm 2021 sản xuất được: 6,419 triệu kWh, lũy kế 8…

DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CN.VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: – Tên tổ chức phát hành:                    Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 – Tên chứng khoán: …

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 7 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 7 năm 2021 và lũy kế 7 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 năm 2021 sản xuất được: 4,927 triệu kWh, lũy kế 7…