Tin hoạt động

DRL: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:     – Tên tổ chức phát hành:     Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3     – Tên chứng khoán:           …

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 07 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 07 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2   Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 07 năm 2020 sản xuất được: 7,707 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm là: 26,438 triệu kWh đạt…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 06 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 06 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 06 năm 2020 sản xuất được: 5,271 triệu kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm là: 18,730 triệu kWh đạt 28,82%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 05 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 05 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 05 năm 2020 sản xuất được: 2,290 triệu kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm là: 13,459 triệu kWh đạt 20,71%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 04 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 04 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng tháng 04 năm 2020 đạt: 2,333 triệu kWh, lũy kế đạt: 11,169 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,00 tỷ đồng, lũy kế đạt: 21,81 tỷ đồng.  …

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 03 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 03 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng tháng 03 năm 2020 đạt: 2,770 triệu kWh, lũy kế đạt: 8,835 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,46 tỷ đồng, lũy kế đạt: 16,81 tỷ đồng.    …

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng tháng 02 năm 2020 đạt: 2,427 triệu kWh, lũy kế đạt: 6,065 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,08 tỷ đồng, lũy kế đạt: 11,35 tỷ đồng.  …

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.   Sản lượng tháng 01 năm 2020 đạt 3,637 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 6,27 tỷ đồng. DRL        

Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2019

Ngày 16/12/2019, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2019. Đồng chủ trì Hội nghị là Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng và Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Sơn – Kế toán…

DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 03 năm 2019 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3…