Tin hoạt động

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 5 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 5 năm 2021 và lũy kế 5 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.   Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 5 năm 2021 sản xuất được: 4,121 triệu kWh, lũy kế…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 4 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 4 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.   Sản lượng tháng 4 năm 2021 đạt 3,177 triệu kWh – Lũy kế đạt: 18,257 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 5,57 tỷ đồng…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 3 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.   Sản lượng tháng 3 năm 2021 đạt 3,993 triệu kWh – Lũy kế đạt: 15,079 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 6,28 tỷ đồng…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.   Sản lượng tháng 02 năm 2021 đạt 4,023 triệu kWh – Lũy kế đạt: 11,086 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 5,35 tỷ đồng…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.   Sản lượng tháng 01 năm 2021 đạt 7,062 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 8,78 tỷ đồng. DRL

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12 THỰC HIỆN CẢ NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 12 và thực hiện cả năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 12 năm 2020 sản xuất được: 10,429 triệu kWh, lũy kế cả năm 2020: 80,373 triệu kWh…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2020 sản xuất được: 10,437 triệu kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm là: 19,888 triệu kWh đạt 107,52%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2020 sản xuất được: 11,324 triệu kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm là: 59,451 triệu kWh đạt 91,46%…