Tin hoạt động

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2020 sản xuất được: 10,437 triệu kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm là: 19,888 triệu kWh đạt 107,52%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2020 sản xuất được: 11,324 triệu kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm là: 59,451 triệu kWh đạt 91,46%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 9 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 9 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 9 năm 2020 sản xuất được: 10,048 triệu kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm là: 48,127 triệu kWh đạt 74,04%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 08 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 08 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2   Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 08 năm 2020 sản xuất được: 11,642 triệu kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm là: 38,079 triệu kWh…

DRL: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:     – Tên tổ chức phát hành:     Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3     – Tên chứng khoán:           …

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 07 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 07 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2   Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 07 năm 2020 sản xuất được: 7,707 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm là: 26,438 triệu kWh đạt…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 06 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 06 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 06 năm 2020 sản xuất được: 5,271 triệu kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm là: 18,730 triệu kWh đạt 28,82%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 05 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 05 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 05 năm 2020 sản xuất được: 2,290 triệu kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm là: 13,459 triệu kWh đạt 20,71%…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 04 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 04 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng tháng 04 năm 2020 đạt: 2,333 triệu kWh, lũy kế đạt: 11,169 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,00 tỷ đồng, lũy kế đạt: 21,81 tỷ đồng.  …