Tin hoạt động

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 08 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 08 năm 2022 và lũy kế 08 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 08 năm 2022 sản xuất được: 10,665 triệu kWh, lũy kế 08…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 07 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 07 năm 2022 và lũy kế 07 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 07 năm 2022 sản xuất được: 9,406 triệu kWh, lũy kế 07…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 06 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 06 năm 2022 và lũy kế 06 tháng đầu năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 06 năm 2022 sản xuất được: 8,205 triệu kWh, lũy kế…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 05 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 05 năm 2022 và lũy kế 05 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 05 năm 2022 sản xuất được: 6,955 triệu kWh, lũy kế 05…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 04 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 04 năm 2022 và lũy kế 04 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 04 năm 2022 sản xuất được: 4,999 triệu kWh, lũy kế 04…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 03 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 03 năm 2022 và lũy kế 03 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 03 năm 2022 sản xuất được: 5,174 triệu kWh, lũy kế 03…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 năm 2022 và lũy kế 02 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 02 năm 2022 sản xuất được: 4,579 triệu kWh, lũy kế 02…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 01 năm 2022 sản xuất được: 7,77 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 9,51 tỷ đồng. Theo DRL

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2021 và lũy kế 11 tháng năm 2021 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2021 sản xuất được: 10,510 triệu kWh, lũy kế 11…

DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2021 và lũy kế 10 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2. Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2021 sản xuất được: 10,662 triệu kWh, lũy kế 10…