Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuỷ điện – Điện lực 3 năm 2023

Ngày 26/04/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 26/4/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự có mặt của 71 cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 6.884.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội có ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phan Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội có đông đủ Ban điều hành, Ban kiểm soát và Cán bộ công nhân viên trong Công ty tham dự.

Quang cảnh đại hội

 

Ông Phan Thanh Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo trước đại hội

Ông Phan Thanh Sơn –  Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Năm 2022, Công ty đã chủ động, linh hoạt đề ra các giải pháp phương án phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2022. Với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên người lao động đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Sản lượng điện: 96,893 triệu kWh, đạt 133% kế hoạch; tổng doanh thu: 117,6 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch; tổng chi phí: 40,07 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế: 77,53 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế: 61,9 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch

Bà Trịnh Chu Khánh Nhiên – Kế Toán trưởng Công ty trình bày về tính hình tài chính

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Thông qua hoạt động đầu tư xây dựng năm 2022; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; Thông qua danh sách các ứng cử viên và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Lưu Văn Thuấn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 phát biểu trước Đại hội

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lưc 3 ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028