DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

 

Sản lượng tháng 01 năm 2021 đạt 7,062 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 8,78 tỷ đồng.

DRL