DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 01 năm 2022 sản xuất được: 7,77 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 9,51 tỷ đồng.

Theo DRL