DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2023 và lũy kế năm 2023 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 01 năm 2023 sản xuất được: 7,303 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 9,15 tỷ đồng.

Theo DRL