DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

 

Sản lượng tháng 02 năm 2021 đạt 4,023 triệu kWh – Lũy kế đạt: 11,086 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 5,35 tỷ đồng – Lũy kế doanh thu: 14,13 tỷ đồng.

DRL