DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 04 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 04 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng tháng 04 năm 2020 đạt: 2,333 triệu kWh, lũy kế đạt: 11,169 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,00 tỷ đồng, lũy kế đạt: 21,81 tỷ đồng.