DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 04 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 04 năm 2023 và lũy kế năm 2023 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

09

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 04 năm 2023 sản xuất được: 4,065 triệu kWh, lũy kế năm 2023 là: 20,92 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 6,23 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế  cả năm: 29,41 tỷ đồng.

Theo DRL