DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 05 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 05 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 05 năm 2020 sản xuất được: 2,290 triệu kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm là: 13,459 triệu kWh đạt 20,71% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 4,98 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 5 tháng đầu năm: 21,79 tỷ đồng đạt 36,25% kế hoạch năm.