DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 06 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 06 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 06 năm 2020 sản xuất được: 5,271 triệu kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm là: 18,730 triệu kWh đạt 28,82% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 7,34 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm: 34,13 tỷ đồng đạt 46,18% kế hoạch năm.