DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 07 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 07 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

 

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 07 năm 2020 sản xuất được: 7,707 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm là: 26,438 triệu kWh đạt 40,67% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 5,45 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 7 tháng đầu năm: 39,58 tỷ đồng đạt 53,55% kế hoạch năm.