DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 08 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 08 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

 

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 08 năm 2020 sản xuất được: 11,642 triệu kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm là: 38,079 triệu kWh đạt 58,58% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 8,23 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 8 tháng đầu năm: 47,82 tỷ đồng đạt 64,69% kế hoạch năm.