DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2022 và lũy kế 10 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2022 sản xuất được: 9,528 triệu kWh, lũy kế 10 tháng là: 78,16 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 6,62 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 10 tháng: 78,78 tỷ đồng.

Theo DRL