DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2019 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Bảo dưỡng trục máy phát

Sản lượng tháng 11 năm 2019 đạt 8,951 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 10,41 tỷ đồng.

Sản lượng lũy kế 11 tháng năm 2019: 61,891 triệu kWh, đạt 83,64% so với kế hoạch năm.

Doanh thu tiền điện lũy kế 11 tháng năm 2019: 71,61 tỷ đồng, đạt 88,70% so với kế hoạch năm.

DRL