DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2020 sản xuất được: 10,437 triệu kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm là: 19,888 triệu kWh đạt 107,52% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 11,27 tỷ đồng; Doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm: 74,00 tỷ đồng đạt 100,12% kế hoạch năm.