DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2021 và lũy kế 11 tháng năm 2021 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2021 sản xuất được: 10,510 triệu kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm là: 68,894 triệu kWh đạt 97,03% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 11,36 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 11 tháng đầu năm: 72,83 tỷ đồng đạt 92,52% kế hoạch năm.

Theo DRL