DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 năm 2022 và lũy kế 11 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2022 sản xuất được: 9,902 triệu kWh, lũy kế 11 tháng là: 88,06 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 11,064 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 11 tháng: 89,85 tỷ đồng.

Theo DRL