DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 12 năm 2022 và lũy kế năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 12 năm 2022 sản xuất được: 8,825 triệu kWh, lũy kế năm 2022 là: 96,89 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 10,18 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế  cả năm: 100,03 tỷ đồng.

Theo DRL