DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 12 THỰC HIỆN CẢ NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 12 và thực hiện cả năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 12 năm 2020 sản xuất được: 10,429 triệu kWh, lũy kế cả năm 2020: 80,373 triệu kWh đạt 123,65% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 11,47 tỷ đồng; Tổng Doanh thu tiền điện lũy kế năm 2020: 85,51 tỷ đồng đạt 115,69% kế hoạch năm.