DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 4 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 4 và lũy kế năm 2024 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 4 năm 2024 sản xuất được: 3,096 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 4,78 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2024 là: 14,64 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 22,57 tỷ đồng.

Theo DRL