DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 7 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 7 năm 2021 và lũy kế 7 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Công nhân vận hành chăm sóc Vườn hoa và trạm biến áp 35kV – NMTĐ Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 năm 2021 sản xuất được: 4,927 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm là: 31,085 triệu kWh đạt 43,78% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 3,48 tỷ đồng; Doanh thu lũy kế 7 tháng đầu năm: 42,16 tỷ đồng đạt 53,56% kế hoạch năm.

DRL