DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 7 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 7 và lũy kế năm 2023 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 năm 2023 sản xuất được: 10,204 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 7,22 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2023 là: 40,741 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 50,53 tỷ đồng.

Theo DRL