DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 9 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 9 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 9 năm 2020 sản xuất được: 10,048 triệu kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm là: 48,127 triệu kWh đạt 74,04% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 7,11 tỷ đồng, lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm: 54,92 tỷ đồng đạt 74,31% kế hoạch năm.