DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2021 và lũy kế 10 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2021 sản xuất được: 10,662 triệu kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm là: 58,383 triệu kWh đạt 82,23% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 7,54 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 10 tháng đầu năm: 61,47 tỷ đồng đạt 78,09% kế hoạch năm.

Theo DRL