DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 01 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 01 năm 2024 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 01 năm 2024 sản xuất được: 4,893 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 7,32 tỷ đồng.

Theo DRL