DRL-MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 ban hành: MẪU VÀ BỘ HỒ SƠ THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN. 

Theo đó, các Cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu của mình thì có thể đăng ký với Công ty số tài khoản để nhận tiền cổ tức DRL bằng hình thức chuyển khoản, các hồ sơ cần có như sau:

1 – GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN (Bản gốc) – Theo mẫu sau

2 – VÀ KÈM THEO CÁC HỒ SƠ SAU:

2.1 – Đối với cá nhân:      + 01 Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức (bản chính);

                                          + 01 Giấy CCCD photo công chứng;

                                      + 01 bản Sổ cổ đông photo công chứng hoặc Thông  báo kết quả lưu ký của Công ty chứng khoán (Nếu đã lưu ký sau ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức).

2.2 – Đối với tổ chức:     + 01 Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức (bản chính) có ký tên đóng dấu của người đại diện pháp luật;

                                           + 01 Giấy ĐKKD photo công chứng;

                                      + 01 bản Sổ cổ đông photo công chứng hoặc Thông báo kết quả lưu ký của Công ty chứng khoán (Nếu đã lưu ký sau ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức).

3 – HỒ SƠ GỬI VỀ:

                        – Phòng Nghiệp vụ, Công ty cổ phần Thủy điện- Điện lực 3.

                        – Hộp thư số 02 Bưu điện TP Buôn Mê Thuột – tỉnh Đăk Lăk.

                        – Điện thoại: 02513 684 888.

DRL.