DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 5 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 5 và lũy kế năm 2024 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 5 năm 2024 sản xuất được: 4,188 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 6,03 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2024 là: 18,83 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 28,60 tỷ đồng.

Theo DRL