DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng tháng 02 năm 2020 đạt: 2,427 triệu kWh, lũy kế đạt: 6,065 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,08 tỷ đồng, lũy kế đạt: 11,35 tỷ đồng.