DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 03 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 03 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng tháng 03 năm 2020 đạt: 2,770 triệu kWh, lũy kế đạt: 8,835 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt: 5,46 tỷ đồng, lũy kế đạt: 16,81 tỷ đồng.