DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 05 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 05 năm 2022 và lũy kế 05 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 05 năm 2022 sản xuất được: 6,955 triệu kWh, lũy kế 05 tháng đầu năm là: 29,4 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 8,94 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 05 tháng đầu năm: 40,32 tỷ đồng.

Theo DRL