DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 09 NĂM 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 09 năm 2022 và lũy kế 09 tháng năm 2022 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 09 năm 2022 sản xuất được: 10,879 triệu kWh, lũy kế 09 tháng là: 68,63 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 7,69 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 09 tháng: 72,166 tỷ đồng.

Theo DRL.