DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 10 NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 10 năm 2020 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 10 năm 2020 sản xuất được: 11,324 triệu kWh, lũy kế 10 tháng đầu năm là: 59,451 triệu kWh đạt 91,46% kế hoạch năm 2020; Doanh thu tiền điện: 7,81 tỷ đồng; Doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm: 62,73 tỷ đồng đạt 84,87% kế hoạch năm.