DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 3 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

 

Sản lượng tháng 3 năm 2021 đạt 3,993 triệu kWh – Lũy kế đạt: 15,079 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 6,28 tỷ đồng – Lũy kế doanh thu: 20,41 tỷ đồng.

DRL