DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 3 và lũy kế năm 2024 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 3 năm 2024 sản xuất được: 3,168 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 5,06 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2024 là: 11,54 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 17,79 tỷ đồng.

Theo DRL