DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 4 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 4 năm 2021 của Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

 

Sản lượng tháng 4 năm 2021 đạt 3,177 triệu kWh – Lũy kế đạt: 18,257 triệu kWh; Doanh thu tiền điện: 5,57 tỷ đồng – Lũy kế doanh thu: 25,98 tỷ đồng.

DRL