DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 5 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 5 năm 2021 và lũy kế 5 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2

 

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 5 năm 2021 sản xuất được: 4,121 triệu kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm là: 22,378 triệu kWh đạt 31,52% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 6,48 tỷ đồng; Doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm: 32,47 tỷ đồng đạt 41,25% kế hoạch năm.

DRL