DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 6 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 6 năm 2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

NMTĐ Đrây H’Linh 2

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 6 năm 2021 sản xuất được: 3,780 triệu kWh, lũy kế 6 tháng đầu năm là: 26,158 triệu kWh đạt 36,84% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 6,21 tỷ đồng; Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm: 38,68 tỷ đồng đạt 49,14% kế hoạch năm.

DRL