DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 8 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 8 năm 2021 và lũy kế 8 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 8 năm 2021 sản xuất được: 6,419 triệu kWh, lũy kế 8 tháng đầu năm là: 37,505 triệu kWh đạt 52,82% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 4,54 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 9 tháng đầu năm: 46,70 tỷ đồng đạt 59,33% kế hoạch năm.

Theo DRL