DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 8 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 8 và lũy kế năm 2023 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 8 năm 2023 sản xuất được: 10,529 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 7,44 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2023 là: 51,27 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 57,79 tỷ đồng.

Theo DRL