DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 9 NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 9 năm 2021 và lũy kế 9 tháng đầu năm của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 9 năm 2021 sản xuất được: 10,215 triệu kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm là: 47,721 triệu kWh đạt 67,21% kế hoạch năm 2021; Doanh thu tiền điện: 7,22 tỷ đồng; Doanh thu tiền điện lũy kế 9 tháng đầu năm: 53,93 tỷ đồng đạt 68,51% kế hoạch năm.

Theo DRL