DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 11 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 11 và lũy kế năm 2023 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 11 năm 2023 sản xuất được: 10,104 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 11,25 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2023 là: 83,37 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 83,69 tỷ đồng.

Theo DRL