DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 02 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 02 và lũy kế năm 2024 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 02 năm 2024 sản xuất được: 3,482 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 5,41 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2024 là: 8,38 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 12,73 tỷ đồng.

Theo DRL