DRL- SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THÁNG 9 NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 thông báo sản lượng và doanh thu tiền điện tháng 9 và lũy kế năm 2023 của nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2.

Sản lượng điện thương phẩm trong tháng 9 năm 2023 sản xuất được: 10,628 triệu kWh, với Doanh thu tiền điện: 7,51 tỷ đồng; Sản lượng điện lũy kế năm 2023 là: 61,89 triệu kWh; Doanh thu tiền điện lũy kế: 65,31 tỷ đồng.

Theo DRL